Fantastiska Projekt​

– 15 år av verksamhetsutveckling, integration och innovation inom arbetsmarknad och vuxenutbildning med stöd av extern finansiering​​

Datum: 6 mars, 08:30-16:00​
Plats: Oscarsteatern, Kungsgatan 63

Konferensen är kostnadsfri och vi har ett begränsat antal platser. Om du uteblir utan avbokning debiteras 400 kr. Avanmälan görs till kommunikation.amf@stockholm.se.
Genom projekt som finansieras av bland annat EU har arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad arbetat med verksamhetsutveckling, innovation, idéutbyte och möjligheten att testa olika lösningar tillsammans med andra, med stockholmarna i fokus.

Boka redan nu in den 6 mars då vi samlas på Oscarsteatern i Stockholm för att se tillbaka på våra genomförda projekt och vilka effekter de gett samt vilka lärdomar, utvecklingsområden och framgångsfaktorer vi har identifierat under de gångna 15 åren. Erfarenheter som har hjälpt oss att vara där vi är idag, en effektivare och strategisk projektportföljägare.

Inom ramen för externfinansierade satsningar finns det mycket vi kan lära av våra regionala, nationella och europeiska grannar, men vi är också en uppskattad aktör med mycket kunskap att dela med sig av. Totalt har arbetsmarknadsförvaltningen bedrivit eller deltagit i över 100 projekt genom åren.

Extern finansiering och särskilt EU-medel bidrar till att vi får möjlighet att arbeta innovativt, nå nya målgrupper och utbyta erfarenheter och samarbeta med aktörer som är verksamma inom våra ansvarsområden. Sammantaget leder detta till den bestående verksamheter och metoder som idag gör att vi kan erbjuda stockholmarna ett stort utbud av anpassade arbetsmarknadsinsatser och utbildningar som leder till jobb.

Vi vill med detta hälsa dig varmt välkommen till en dag med fokus på verksamhetsutveckling och innovation med stöd av externfinansiering och Eu-medel!


Oscarsteatern Oscarsteatern

Program

8:00-9:00
Frukost
Konferens öppnas Shoresh Ibrahim Portföljansvarig på Arbetsmarknadsförvaltningen.
Välkomna till Fantastiska projekt Arvid Vikman Rindevall (S) Ordförande i arbetsmarknadsnämnden.
Om EU-fonder och program Nicolas Schmit, EU-kommissionär Arbetsmarknad och sysselsättning.
Så började resan med externfinansierade projekt
Internationell samverkans betydelse för utvecklingsarbete
10:15-10:45
Paus
Samverkan - en samskapande process
Horisontella principer och välbefinnande
15 år av lärdomar
12:00-13:00
Lunch
Projektens resultat
Hur gick det för projekten?
Behovsdriven utveckling - så arbetar vi med portföljen idag
14:15-14:45
Paus
Nya ESF+, Strukturfondspartnerskapet roll och urvalsprocessen i Stockholms stad
Pågående projekt
Projekt som motor för innovation och utveckling
16:00
Avslutning

Konfrencierer

Shoresh Ibrahim Shoresh Ibrahim

Portföljansvarig för arbetsmarknadsförvaltningens externfinansierade projekt.

Anna Almén Bergström Anna Almén Bergström

Projektledare för Care Stockholms stad på Welcome House.

Talare

Nicolas Schmit Nicolas Schmit

EU-kommissionär med ansvar för sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor.

Arvid Vikman Rindevall Arvid Vikman Rindevall (S)

Ordförande i arbetsmarknadsnämnden, Stockholms stad.

Karina Uddén Karina Uddén

Arbetsmarknadsdirektör i Stockholms stad och förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen.

Karin Eriksson-Bech Karin Eriksson-Bech

Tidigare Utveckling och utredningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.

Evert Kroes Evert Kroes

Huvudsekreterare för Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län.

Magnus Stridh Magnus Stridh

Regionchef, Stockholm och Östra Mellansverige, Svenska ESF-rådet.

Karin Ekdahl Wästberg Karin Ekdahl Wästberg

Innovationsdirektör i Stockholms stad.

Malin Parmander Malin Parmander

Enhetschef för Internationella enheten vid Stadsledningskontoret.

Petra Lindfors Petra Lindfors

Professor i psykologi, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.

Anna Brunzell Anna Brunzell

Arbetar i EU-finansieringsteamet på internationella enheten på Stadsledningskontoret i Stockholms stad.

Annika Rosbring Annika Rosbring

Projektledare på Internationella enheten på Stadsledningskontoret.

Kris Luijsterburg Kris Luijsterburg

Koordinator för internationella frågor och europeisk finansiering för Rotterdam inom sociala-, arbetsmarknads- och försörjningsfrågor.

Anna Saldeen Jonsson Anna Saldeen Jonsson

Avdelningschef för vuxenutbildningen i Stockholms stad.

Pernilla Unell Pernilla Unell

Tillförordnad utvecklingschef på arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

Lisa Alm Lisa Alm

Verksamhetsområdeschef Kompetensförsörjning och utveckling, arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

Anne-Christine Garcés Anne-Christine Garcés

Biträdande utvecklingschef med ansvar som för frågor som rör ungdomar och unga vuxna inom arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

Jussi Koreila Jussi Koreila

Verksamhetsområdeschef Antagning och stöd, arbetsmarknadsförvaltningen.

Daniel Harc Daniel Harc

Föreningssamordnare, jobbar med att samordna civilsamhällesfrågor på Welcomehouse och erbjuder vuxna nyanlända en föreningsaktivitet.

Albin Lindström Albin Lindström

Utredare på arbetsmarknadsförvaltningen.

Lars Ahlenius Lars Ahlenius

Biträdande enhetschef för Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Jeanette Olsson Jeanette Olsson

Projektledare ESF projekt, Kvinnors etablering, Stockholms stad.

Amina Engman Bel Haj Amina Engman Bel Haj

Strateg med fokus på mänskliga rättigheter.

André Sobczak André Sobczak

Secretary general of Eurocities, the leading network of European cities.

Ulrika Svedberg Ulrika Svedberg

Avdelningschef Jobbtorg Stockholm, arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

Nesrin Nylund Nesrin Nylund

Enhetschef arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

Taisa Ranchber Granskog Taisa Ranchber Granskog

Enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

Björn Hjukström Björn Hjukström

Lärare i svenska för invandrare, biträdande rektor, projektledare.

Ewa Holsti Ewa Holsti

Projektledare för projektet Kompetensutveckling i äldreomsorgen.

Camilla Jansson Camilla Jansson

Utredare på utveckling och utredningsstaben på arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm stad.

Placeholder John Scott

Utbildad systemvetare och psykolog, projektledare inom Stockholms stad.

Shoresh Ibrahim Shoresh Ibrahim

Portföljansvarig för arbetsmarknadsförvaltningens externfinansierade projekt.

Anna Almén Bergström Anna Almén Bergström

Projektledare för Care Stockholms stad på Welcome House.

Projekt

Care for Ukrainian Refugees 1

Care for Ukrainian Refugees 1 erbjöd insatser för unga och vuxna flyktingar från Ukraina som omfattades av massflyktsdirektivet. Insatserna skulle leda till arbete eller studier alternativt stärka ukrianarnas anställningsbarhet, inkludering i samhället och stärka deras egenmakt. Projektet arbetade bland annat med uppsökande verksamhet, coachning, rekryteringsevent, sociala aktiviteter och matchning mot föreningslivet. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Care for Ukrainian Refugees 2

Målgruppen för projektet var unga kvinnor och män som omfattades av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina. Syftet var att ukrainska ungdomar skulle komma närmare arbete eller studier och känna en större social inkludering i det svenska samhället. Målet var att minst 100 ungdomar skulle ta del av projektets insatser och aktiviteter under projekttiden och erbjudas samma stöd och tjänster som övriga ungdomar. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Elevteamet

Elevteamet ansvarar för att stärka övergången från gymnasiet till komvux för elever som behöver extra stöd. Idag är verksamheten implementerad och målgruppen breddad men under projekttiden arbetade under teamet med studiehandledning på modersmål. Två studiehandledare finansieras inom ramen för projektet, ytterligare två har anställdes under 2019. Elevteamets övergripande uppdrag var då att stötta elever som omfattades av den nya gymnasielagen att fullfölja sin utbildning och i samverkan med andra enheter inom Stockholms stad arbeta för att målgruppen får goda förutsättningar att etablera sig i samhället. Projektet finansierades av Sociala investeringsfonden.

Etablering Stockholm

Etablering Stockholm var ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Arbetsförmedlingen. Målet var att underlätta etableringen för nyanlända genom en sammanhållen process för sysselsättning. Tre delprojekt, Yrkeskompis, Rätt Steg, och Matchning från dag 1, utvecklades för att stärka olika delar av etableringskedjan. Utöver delprojekten utvecklade Etablering Stockholm kvalitetssäkrade verktyg för en enhetlig kartläggning av nyanländas kunskap och kompetens, baserat på Open Collage Network (OCN) modellen. Verktygen inkluderade moduler som täcker grundläggande datorkunskap, självkännedom, arbetslivserfarenhet, kommunikativ svenska, jobbsökande och förståelse för arbetsmarknaden i Sverige. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

FAMU

För Arbete Mot Utanförskap (FAMU) riktade sig till personer boende på Järvafältet som hade varit arbetslösa i mer än ett år och hade haft uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år samt var inskrivna på Jobbtorg Stockholm i Kista. De aktiviteter som erbjöds deltagarna var, förutom de aktiviteter som redan fanns på jobbtorgen, fokuserade på hälsa och kommunikation på svenska. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Filur

Projekt FILUR vände sig till långtidsarbetslösa ungdomar i åldrarna 16-24 år som behövde mycket stöd och hjälp för att komma ut på arbetsmarknaden. Syftet med projektet var att stärka deltagarnas självkänsla, ge självinsikt, hopp och inspiration att påbörja en förändring av sin livssituation och för att förbereda sig för att komma ut på arbetsmarknaden eller börja studera. I FILUR använde man en gruppmetodik som heter 7 Tjugo. Metoden har som mål att skapa vilja, förmåga och mod att blicka framåt med utgångspunkt i den situation man befinner sig i nu och att bryta passiva och destruktiva mönster, för att ersätta dem med aktivitet och positiv handling. Målet var att ge deltagarna förutsättningar att känna sig attraktiva på en föränderlig arbetsmarknad och att hjälpa ungdomar att utveckla nätverk med positiva vuxna förebilder. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Hållbar etablering

Projektets syfte var att pröva arbetssätt och metoder som skulle generera lärdomar till ett Etableringscentrum inom staden. Genom ett samlat och holistiskt stöd, representerat av projektrollerna arbetsförmedlare, etableringskoordinatorer, hälsokoordinator, samhällsvägledare, digital koordinator, studie-och yrkesvägledare, arbetsgivarkoordinator och jobbcoacher, arbetade projektet för att projektdeltagarna skulle påbörja och fullfölja aktiviteter som ledde till en hållbar etablering och förankring på arbetsmarknaden och i samhället. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Kompetensutveckling i äldreomsorgen

Projektet Kompetensutveckling inom äldreomsorgen bidrar till att undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen får kompetenshöjning inom språk och yrke och därmed en starkare ställning på arbetsmarknaden. Projektet kommer att ta fram en arbetsnära och flexibel utbildningsmodell som möter de behov som medarbetarna har av utbildning. Även medarbetarnas chefer kommer att involveras för att medarbetarna ska få rätt stöd och möjligheter till kompetensutveckling. Det övergripande målet är att minska glappet mellan arbetsgivarnas behov av kompetens och befintlig personals kompetens, det vill säga en förbättrad kompetensförsörjning. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Kortutbildade romer och vuxenutbildning

Förstudien syftade till att identifiera hinder för kortutbildade romer i mötet med vuxenutbildningen och belysa deras behov. Metoden som anvädes var tjänstedesign, baserad på förståelse av målgruppens beteende. Genom intervjuer med 16 personer från målgruppen och insamling av material från insatser mot romer inom vuxenutbildningen framträder hinder relaterade till historisk diskriminering och dagens utsatthet. De huvudsakliga problemen är att målgruppen inte inleder eller fullföljer studier. För det första problemet krävs uppsökande arbete, tillit, vägledning, information, motivation, trygg studieekonomi och anpassningar. För det andra problemet behövs kunskap hos medarbetare, korrekt bemötande, en inkluderande skolmiljö samt anpassat och kontinuerligt stöd. Förstudien finansierades av Europeiska socialfonden.

Kvinnors etablering

Projektet Kvinnors etablering har som övergripande mål att utrikes födda kvinnor med kort utbildningsbakgrund som helt saknar etablering på svensk arbetsmarknad eller har ett långvarigt utanförskap ska komma närmare arbete och studier. Projektet ska bidra till en stärkt samverkan mellan projektägaren, Stockholms stad och Arbetsförmedlingen kring målgruppen och tillsammans med civilsamhället och näringslivet identifiera och utveckla insatser för målgruppen. Löpande genom projektet kommer samtliga deltagare att erbjudas ett personligt kontinuerligt stöd på modersmål för att underlätta myndighetskontakter och navigera mot målet om ett arbete eller studier. Implementeringen är en central del i projektets genomförande, och samverkan på regionalnivå likaså. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Merit

Tanken med Merit var att bygga en modell som gör att fler ungdomar kan ta del av och genomföra olika typer av introduktionskurser eller via prova-på-studier gå vidare till ordinarie studier. Modellen har bestod av en förberedande utbildning (FUB), ett förstärkt stöd och coachning genom insatsen och ett fortsatt stöd efter insatsen. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Språkstöd för nyanlända

Projektet erbjöd språkstöd på prakikplatser för nyanlända som talade arabiska eller somaliska. Deltagarna fick göra praktik med stöd av en person som talade deras modersmål. De fick också tillgång till ett program som de kunde använda i sin språkträning. Projektet utvecklade nya supportmetoder och arbetsformer som underlättade nyanländas språkinlärning utanför skolmiljön.Man identifierade också sätt att stödja arbetsplatser som tog emot nyanlända tidigt under introduktionen med sikte på att stödja företagens långsiktiga sociala ansvarstagande samt beredskap för framtida rekryteringar. Projektet finansierades av Europeiska flyktingfonden.

Spången

Spången var ett kompetensförsörjnings-och jobbrotationsprojekt inom vård och omsorg samt förskola. Anställd personal som saknade formell kompetens gavs möjlighet till kompetensutveckling på gymnasienivå. Kommunalt visstidsanställda personer inom förvaltningens verksamheter erbjöds grundläggande utbildning, praktik och vikariat i form av en yrkesintroduktionsanställningar för att ersätta de medarbetare som utbildar sig. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Studieteamet

Studieteamet var en tvärprofessionell enhet som riktade sig mot skolor inom vuxenutbildningen i upphandlad och egen regi. Studieteamet arbetade även gentemot enskilda individer på väg in i studier. Studieteamet bestod av leg. arbetsterapeuter, kurator, leg. psykolog, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare som erbjöd konsultativt stöd på organisations- grupp- och individnivå. Projektet finansierades av Sociala investeringsfonden.

SUVAS

SUVAS - Stockholms unga vuxna arbetar eller studerar utvecklade och utökade Jobbtorg Stockholms uppsökande och motiverande arbete. Verksamheten riktades mot målgruppen personer som var 20–29 år och som inte studerade, arbetade eller hade en känd aktivitet. Målsättningen var att unga stockholmare skulle ta ett steg närmare arbetsmarknaden.
Det uppsökande arbetet riktade sig till samtliga i målgruppen i Stockholm, men med särskilt fokus på att utveckla och förstärka arbetet i socioekonomiskt utsatta områden samt få fler unga kvinnor att delta i arbetsfrämjande insatser. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

SYVen

Projekt SYVen hade i uppdrag att ge studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildning Stockholm ökade kunskaper och verktyg för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov. Uppdraget är att ge dem verktyg och kunskap för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov. Projektets mål var att studie- och yrkesvägledare ska leda fler kortutbildade till studier med metoder som utgår från individens behov vilket kommer att leda till en hållbar etablering på arbetsmarknaden. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Transnet

Projektet Transnet genomfördes med målet att erbjuda medarbetarna ett transnationellt utbyte. Personal som inte delade samma målgrupp skulle under projektets gång samlas kring gemensamma forskningsområden för att skapa synergieffekter och främja ökad samverkan. Tanken var att detta tvärsektionella arbetssätt skulle generera nya idéer och leda till förbättrade lösningar.
Projektet gav personalen möjlighet att utforska dessa frågor internationellt och med höjd kompetens utveckla nya metoder och arbetssätt för att bättre hantera de utmaningar som uppstod i arbetet. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Utvecklat stöd för unga

Målet med det utvecklade stödet för unga var att ungdomarna skulle ha etablerat sig i eller kommit närmare studier och arbetsmarknaden. Projektet bedrev verksamhet i södra Stockholm i en lokal som kallas Transformator. Där jobbade man med fokus på fördjupade kreativa aktiviteter för att motivera och aktivera ungdomar. Verksamheten på Järvafältet föll till stor del inom ramen för stadens arbete med kommunens aktivitetsansvar (KAA) och fokuserade på att utveckla metoder och insatser för att nå unga som inte tog del av det stöd som staden erbjöd. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar

Syftet med projektet var att möjliggöra en långsiktigt hållbar arbetsmarknadsetablering för personer med begränsade kunskaper i svenska och kort utbildningsbakgrund. Detta gjordes genom att utveckla utbildningar som integrerade studier i svenska med yrkeskurser på gymnasial nivå, så kallade kombinationsutbildningar. Inom ramen för projektet utvecklades en utvecklingsplattform med ansvar för vidareutveckling, implementering och spridning av arbetssättet samt kvalitetssäkring av utbildningarna. Det inkluderade även kompetensutveckling av lärare och skolledare. De lärare som var anställda i projektet agerade som handledare och spred på det sättet och lärde ut det arbetssätt som togs fram till övriga lärare som arbetade med språkintegrerade yrkesutbildningar i organisationen. Fyra kombinationsutbildningar genomfördes inom ramen för projektet för att ytterligare utveckla arbetssättet. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Utökat stöd inom komvux som särskild utbildning

Syftet med förstudien var att öka kunskapen om arbetssätt som stärker självkänslan hos elever på komvux med särskild utbildning. Projektet undersökte förutsättningar för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning att läsa yrkesutbildning inom komvux samt deras möjligheter till anställning efter utbildningen. En förstudie hade genomförts innan projektet startade och den visade på tre huvudhinder, bland annat bristande förutsättningar hos arbetsgivare och övergången mellan skola och arbetsliv. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Vux 2.0

Vux 2.0 var ett kompetensutvecklings- och digitaliseringsprojekt med målet att bidra till en bred användning av digitala verktyg inom Vuxenutbildningen i egen regi inom Stockholms stad. Projektet arbetade med det genom att höja den digitala kompetensen på såväl individnivå som organisatorisk nivå. För lärarens perspektiv handlade det om förbättrade möjligheter till överblick och att kunna ge individuellt anpassad feedback samt att få större möjligheter att använda digitala verktyg i undervisningen. Syftet var att förstärka flexibiliteten i undervisningen och ge utökade möjligheter för lärarna att möta eleverna där de befann sig. En utökad användning av digitala verktyg skulle även effektivisera och minska det administrativa arbetet för undervisande lärare. Arbetet gjordes genom kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildningstillfällen för lärare, något som regelbundet utvärderades för att insatserna skulle svara upp mot de behov som lärarna hade.

YFI - Integrerad språk- och yrkesutbildning för invandrare

YFI – Yrkesutbildning för invandrare med integrerad språkutbildning, var ett samverkansprojekt mellan stadens vuxenutbildning och ett antal yrkesgymnasier med syftet att utveckla en integrerad språk- och yrkesutbildning riktad till målgruppen vuxna utrikesfödda. Tidigare tog det lång tid för vuxenstuderande utan yrkesutbildning att komma ut i arbetslivet om de även behövde genomgå hela sfi-utbildningen, därefter kursen svenska som andraspråk och sedan Komvux. Projektet avsåg att förkorta tiden från utbildning till arbete genom att integrera språk- och yrkesutbildningarna. Arbetet skedde i nära samverkan mellan olika branschföretag. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Xplore Louise Bielenstein

Xplore! var ett arbetsmarknadsprojekt som riktade sig till personer som hade varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Xplore! bestod av två delprojekt. Det ena var arbetsprövning som användes när personen hade diffusa och/eller komplexa hinder. Arbetsprövningen genomfördes på Nytorgsverkstaden som var ett snickeri som tillverkade träleksaker, möbler och inredningar till stadens förskolor samt utställningsmaterial och modeller till Stadsmuseet. Den andra delen vad arbetsförberedelse där projektet utvecklade metoder och arbetssätt som stärkte deltagarnas möjlighet att genomföra nästa insats (t.ex. en arbetsträning eller praktik) för att komma närmare arbetsmarknaden. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.